CoinShares, Blockchain.com hợp tác để số hóa vàng trên mạng Bitcoin

CoinShares, Blockchain.com hợp tác để số hóa vàng trên mạng Bitcoin

Wikipedia thân kỹ thuật số tương tự như cơ sở dữ liệu tập trung và được bảo vệ cao mà chính phủ hoặc ngân hàng hoặc công ty bảo hiểm hiện đang duy trì. Mạng sử dụng sự đồng thuận phân tán để xác minh và xác nhận các giao dịch, và sự đồng thuận […]

  • #